Nie dla surogacji!

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Surogacja, dokładniej określana jako macierzyństwo zastępcze, jest formą eksploatacji kobiet, która rodzone przez nie dzieci czyni towarem. Kobieta się wynajmuje by począć dziecko, urodzić a następnie je porzucić, z reguły, za pieniądze. Surogacja prowadzi do zerwania więzi dzieci z rodzicami biologiczni, a tym samym do utraty przez dziecko własnej tożsamości.


W istocie, jest to współczesna forma handlu żywym towarem naruszająca zarówno prawo europejskie, jak i prawo międzynarodowe, w szczególności:

- Konwencję o Prawach Dziecka,

- Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

- Konwencję o przysposobieniu dzieci,

- Konwencję o przeciwdziałaniu handlu ludźm,

- Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie.


Niestety, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej toleruje lub akceptuje praktykę macierzyństwa zastępczego.

 

Jeżeli teraz nie zaprotestujemy, już niedługo ta forma handlu dziećmi stanie się zjawiskiem masowym. Międzynarodowa Unia na rzecz zniesienia Surogacji, której członkiem jest Instytut Ordo Iuris, chce poprzez niniejszą petycję zainicjować w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie tej praktyce.


Twoja petycja zostanie przekazana Przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

 
.