Odwołać Adama Bodnara - apel do Sejmu

wysłanych protestów:
 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, po raz kolejny udowodnił, że nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego stanowiska, które w swojej misji ma stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.


Niestety Adam Bodnar swoim działaniem wielokrotnie pokazał swoją stronniczość i kompletny brak znajomości polskiego prawa. Za przykład może posłużyć sprawa drukarza, który odmówił wykonania swojej usługi dla radykalnej grupy LGBT, co sprowadziło na niego nie tylko gniew Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również poważne konsekwencje prawne. Adam Bodnar w poczet swoich „zasług” może zapisać również wywieranie wysokiej presji na pracownikach Urzędu Stanu Cywilnego, którzy nie godzili się na bezprawne udzielanie homomałżeństw.


Jak widać, obecny RPO zupełnie nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego urzędu. Nie tylko sprzeniewierzył się swojej przysiędze jaskrawą stronniczością na korzyść homolobby, ale również swoim działaniem pokazał kompletną nieznajomość polskiego prawa. 


Podpisz się pod protestem umieszczonym obok, który zostanie wysłany do szefów wszystkich klubów parlamentarnych. Domagamy się natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań mających na celu pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z zapisami ustawowymi, odwołanie RPO jest możliwe decyzją Sejmu, jeśli Rzecznik sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu. Decyzje i wypowiedzi medialnej Adama Bodnara wyczerpują tę przesłankę.

 

Nie możemy dłużej udawać, ze nic się nie stało. Pan Adam Bodnar musi ustąpić ze swojego stanowiska. Tylko w ten sposób unikniemy kolejnych skandali. Jego miejsce powinna zająć osoba godna tego urzędu, która respektuje prawo i dba o dobro wszystkich obywateli.

 

Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość - Ryszard Terlecki
biuro@ryszardterlecki.pl
 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Rafał Grupiński
Rafal.Grupinski@sejm.pl
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
biuro.prasowe@ruchkukiza.pl
 
Przewodniczący Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów - Władysław Kosiniak-Kamysz
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
 

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość"

Ryszard Terlecki

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska"

Rafał Grupiński

 

Przewodniczący Klubu Poselskiego "Kukiz 15"

Paweł Kukiz

 

Przewodniczący Klubu Poselskiego "Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów"

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szanowni Panowie Posłowie,Domagam się stanowczej interwencji Klubów oraz Kół Parlamentarnych w sprawie odwołania Adama Bodnara z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Powinien on jak najprędzej przestać pełnić tę zaszczytną funkcję.

 

Misją Rzecznika Praw Obywatelskich jest stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.

A co zrobił Adam Bodnar podczas swojej kadencji? Wielokrotnie sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu.

Jego decyzje w wielu sprawach wskazują, że obrał sobie za cel reprezentowanie interesów tylko jednej grupy społecznej – lobby LGBT i jej absurdalnych postulatów – dla której gotów jest całkowicie poświęcić wszystkich tych, którzy nie wyznają wartości nachalnie promowanych przez homolobby.

 

Adam Bodnar ślubował „powierzone mu obowiązki wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością”. Jego wypowiedzi oraz dotychczasowe  działania, w których demonstracyjnie przedkłada on rzecz wdrażanie w życie postulatów LGBT nad dobro Polaków, wyraźnie pokazują, że nie powinien dalej pełnić swojego zaszczytnego urzędu.

 

Dlatego apeluję do Panów o jak najszybsze wszczęcie odpowiednich procedur, mających na celu usunięcie Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z poważaniem,

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
 
.