Stop dyskryminacji matek!

wysłanych protestów:
 
 

Nie dając szansy księdzu profesorowi, by złożył wyjaśnienia i prawdopodobnie nie znając nawet tekstu jego wystąpienia, rzecznik rektora KUL zapowiedział zmuszenie go do upokarzającego przepraszania za zdania, których ks. Guz nigdy nie wypowiedział!

 

Nie może być zgody na to, by rektor KUL wysługiwał się gazecie nieustannie atakującej ludzi wierzących!

Koniecznie wyślij ten protest przeciwko upokarzaniu kapłana, którego niezłomna postawa budzi wściekłość „Gazety Wyborczej”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
info@mpips.gov.pl
 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Małgorzata Fuszara
bprt@kprm.gov.pl
 
Premier Ewa Kopacz
kontakt@kprm.gov.pl
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl
 

Do Rektora KUL

Warszawa, 16.06.2017 r.Jego Magnificencja 

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Magnificencjo, Księże Rektorze!

 

Piszę, by wyrazić moje stanowcze poparcie dla księdza profesora Tadeusza Guza.

 

Jestem intelektualnie i moralnie zdruzgotany faktem, że KUL, zamiast bronić atakowanego członka Universitas, przyłączył się do kłamliwego ataku, jaki przypuściła nań „Gazeta Wyborcza”. W osłupienie wprawia wypowiedź rzecznika uczelni, zapowiadająca publiczne upokorzenie świątobliwego kapłana i wybitnego naukowca!

 

Nie może być przyzwolenia na taką niegodziwość! Dlatego też nie tylko wyrażam pełne wsparcie dla ks. prof. Tadeusza Guza, ale domagam się również jego publicznego przeproszenia przez władze KUL.

 

Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
.