Stop obcej interwencji w wewnętrzne sprawy Polski

wysłanych protestów:
 
 

To nie pierwszy raz, kiedy wypowiedzi wysokich unijnych urzędników bezpośrednio uderzają w Polskę. Martin Schulz, który teraz dopatruje się w naszym kraju „zamachu stanu”, kwestionując tym samym suwerenny wybór dokonany przez Polaków przy urnach, jeszcze niedawno groził Polsce użyciem siły, jeśli nie zgodzimy się na przyjęcie wymuszonej przez Unię liczby nielegalnych imigrantów.

 

Z jego inicjatywy już w styczniu 2016 roku Parlament Europejski debatować będzie nad rzekomym zagrożeniem dla demokracji, które po ostatnich wyborach miałoby unosić się nad Polską!

 

Tego typu wypowiedzi i decyzje są bardzo niepokojące, wyraźnie bowiem wskazują na prawdziwe intencje eurokratów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego pragnie podporządkować sobie jeden z największych krajów członkowskich, roszcząc sobie prawa do dyktowania nam formy rządu i kształtu uchwalanego prawa.

 

Musimy zaprotestować przeciwko takim praktykom! Przyzwolenie na nie oznacza wyrzekanie się kolejnych obszarów niepodległości, okupionej ogromem wieloletnich cierpień kolejnych pokoleń Polaków.

 

Wyślij list do Martina Schulza, a także do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera oraz do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, z żądaniem zaprzestania ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i bezpodstawnego kwestionowania procesu demokratycznego w naszym kraju!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz
martin.schulz@europarl.europa.eu
 
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk
EC.SECRETARIAT@consilium.europa.eu
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker
President-elect@ec.europa.eu
 

Mr Martin Schulz

President of the European Parliament

 

Mr Donald Tusk

President of the European Council

 

Mr Jean Claude Juncker

President of the European Commission

 

 

Dear Gentlemen,

 

Regarding recent outrageous opinions on the internal situation of Poland expressed by Martin Schulz and in connection with the decision according to which this situation is to be the subject-matter of a debate of the European Parliament in January 2016, I resolutely protest against interference in the matters of the Republic of Poland as a sovereign country.

 

The words of the President of the European Parliament (who has recently threatened to use force against Poland, anyway) in which he compared the result of the democratic election to a coup d’etat, constitute an unprecedented violation of all diplomatic customs that have been in use until now.

 

Worse still, these words indicate also the position that the EU bureaucracy would like to assume against one of the biggest member states: the position of absolute superiority that gives the right to impose the form of government and the shape of legislation upon Poland.

 

I am particularly worried about this because – as a Polish patriot – I am aware of the dreadful consequences that affected Poland as a result of foreign interventions in the past.

 

From the tragic experience of the 18th century that led to the collapse of the Polish Commonwealth, through Poland’s isolation in its fight against Bolsheviks in 1920, to the Soviet invasion of 1939 that supported the German aggression and was carried out under the guise of “protection of national minorities”, these consequences were extremely painful for Poland – a Catholic country that has never pursued an aggressive policy against its neighbours.

 

The Western world, which expresses false concern about the allegedly uncertain state of Polish democracy today, demonstrated a passive attitude towards these experiences at best. It was because of the lack of European solidarity that Poles were sentenced to many years of Communist occupation by great powers debating in Yalta; the impact of this occupation has not been shaken off until now.

 

Therefore, I propose that, instead of questioning the results of the democratic election and interfering in the internal affairs of a sovereign state, the supreme EU authorities focus on real problems and threats, such as the uncontrolled inflow of illegal immigrants, the huge economic crisis or the hecatomb of unborn children that occurs every year.

 

Please remember that 2016 is the year in which Poland will celebrate 1050 years of its sovereignty. I would like to indicate that it is much longer than the period of existence of the European Union – presumably also many times longer than the European Union will ever last.

 

Therefore, I request you not to begin this year with a slap in the face of all Poles. I demand respect for Polish sovereignty and the tradition of democratic government that has existed in Poland for centuries.

 

Respectfully yours 


 

 

Szanowni Panowie!


W związku z niedawnymi skandalicznymi wypowiedziami Martina Schulza na temat sytuacji wewnętrznej Polski oraz w związku z decyzją, według której sytuacja ta ma się stać przedmiotem debaty Parlamentu Europejskiego w styczniu 2016 roku, stanowczo protestuję wobec ingerowania w sprawy suwerennego kraju, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 

Słowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (niedawno zresztą grożącego Polsce użyciem siły), w których wynik demokratycznych wyborów przyrównał on do zamachu stanu, stanowią bezprecedensowe naruszenie wszelkich obowiązujących dotąd dyplomatycznych konwenansów.

 

Co gorsza, słowa te znamionują również pozycję, którą unijna biurokracja pragnęłaby przyjąć wobec jednego z największych państw członkowskich: pozycję bezwzględnej wyższości, uprawniającą do dyktowania Polsce formy rządu i kształtu uchwalania praw.

 

Mój niepokój jest tym większy, że – jako polski patriota – zdaję sobie sprawę ze straszliwych konsekwencji, które w przeszłości dotykały Polskę za sprawą obcych interwencji.

 

Począwszy od zakończonych upadkiem polskiej państwowości tragicznych doświadczeń wieku XVIII, poprzez osamotnienie w walce z bolszewikami w roku 1920, a skończywszy na przeprowadzonej pod pretekstem „ochrony mniejszości narodowych” sowieckiej inwazji z 1939 r., która wsparła agresję niemiecką – Polska, kraj katolicki, który nie prowadził nigdy agresywnej polityki wobec sąsiadów, został przez nich wyjątkowo boleśnie doświadczony.

 

W obliczu tych doświadczeń Zachód, teraz z fałszywą troską pochylający się nad niepewnymi rzekomo losami polskiej demokracji, w najlepszym wypadku pozostawał bierny. To właśnie wskutek braku europejskiej solidarności Polacy zostali skazani przez obradujące w Jałcie mocarstwa na wieloletnią komunistyczną okupację, z której wpływu do tej pory nie udało się nam otrząsnąć.

 

Proponuję zatem, aby najwyższe unijne organy – zamiast kwestionować wyniki demokratycznych wyborów i ingerować w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa – skoncentrowały się na realnych problemach i zagrożeniach, takich jak niekontrolowany napływ nielegalnych imigrantów, ogromny kryzys ekonomiczny czy dokonująca się corocznie hekatomba nienarodzonych dzieci.

 

Szanowni Panowie! Rok 2016 jest rokiem, w którym Polska obchodzić będzie 1050-lecie swojej państwowości. Ośmielę się zauważyć, że to znacznie więcej, niż Unia Europejska liczy sobie obecnie i zapewne również po wielokroć więcej, niż kiedykolwiek będzie sobie liczyć.

 

Żądam zatem od Panów, aby tego roku Unia Europejska nie rozpoczynała od wymierzonego wszystkim Polakom policzka. Domagam się uszanowania polskiej suwerenności i liczonej już w setkach lat tradycji demokratycznie sprawowanych rządów.


Z poważaniem, 

 

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
 
+32(0)2 28 42111
 
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
 
+32 2 281 61 11
 
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker
European Commission
CHARL 9/234
Rue de la loi, 200
1049 Brussels
BELGIUM
 
 
 
 
 
 
.